OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO JSME
Jsme Ewopharma, spol. s r. o., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1.

Jsme dceřinnou společností Ewopharma AG, centrály skupiny Ewopharma Group, která sídlí na adrese Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko.

Do skupiny Ewopharma Group rovněž patří společnost Ewopharma International, s.r.o., jež sídlí na adrese Prokopa Veľkého 52, 81104 Bratislava, Slovensko. Ewopharma International, s.r.o. vystupuje jako držitel rozhodnutí o registraci v rámci zemí EU i mimo ně.

Naše společnosti působí jako společní správci Vašich osobních údajů.

Kontaktovat nás můžete na info@ewopharma.cz, telefon: +420 267 311 613.
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny jsou Julienne Jameson; j.jameson@ewopharma.com.

PROČ SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje jsou jakékoliv údaje, které Vás identifikují. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nám ukládá, abychom Vás informovali, z jakého důvodu (titulu zpracování) Vaše osobní údaje zpracováváme.

Pokud jste uzavřeli se společností  Ewopharma spol. s r. o. a/nebo Ewopharma AG a/nebo Ewopharma International, s.r.o. smlouvu, budeme shromažďovat Vaše osobní údaje, které jsme získali od Vás na základě uzavření takové smlouvy.

Pokud jsme s Vámi již dříve uzavřeli obchodní vztah nebo jsme se domnívali, že s Vámi obchodní vztah navážeme, uchováváme Vaše osobní údaje jako součást našeho seznamu zákazníků na základě oprávněných zájmů, přičemž osobní údaje zpracováváme a uchováváme vysoce standardním způsobem, který je v rámci našeho oboru podnikání zcela obvyklý a který nijak nevybočuje z běžného očekávání dotčených subjektů údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za předpokladu, že náš zájem na zpracování osobních údajů převažuje nad Vašimi právy.

Pokud jste zdravotnickým odborníkem a obdržíte od naší společnosti platbu nebo jiné plnění, budeme uchovávat Vaše osobní údaje v případě, že máme povinnost reportovat tyto osobní údaje na základě iniciativ transparentnosti v rámci EU týkajících se zdravotnických odborníků.

V případě, že jste se účastnili zákaznického průzkumu/soutěží nebo ankety, budete požádáni o udělení souhlasu se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů.

Jako farmaceutická společnost uchováváme osobní údaje týkající se Vašeho zdraví za předpokladu, že jste oznámili své osobní zkušenosti s naším produktem. Tyto údaje jsme povinni uchovávat, na základě legislativy v oblasti farmakovigilance (bezpečnosti léků) za účelem zachování bezpečnostních profilů výrobků v celé EU. Všechna data zůstanou důvěrná a chráněná. Můžeme Vás (osobu, která svou zkušenost s produktem nahlásila) kontaktovat s žádostí o poskytnutí doplňujících informací ohledně bezpečnosti produktu za účelem sledování bezpečnosti léčiv.

V případě, že jste zdravotnickým odborníkem, vezměte na vědomí, že pokud jde o hlášení nežádoucích účinků, je nutné dodržovat místní právní předpisy. Pokud hlásíte nežádoucí účinky přímo naší společnosti, veškeré informace včetně Vašich osobních údajů budou zpracovány v potřebném rozsahu, jak je popsáno v odstavci výše.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO SPOLEČNOST EWOPHARMA, spol. s r.o.
Existuje několik případů, kdy bude muset společnost Ewopharma, spol. s r. o. předat Vaše osobní údaje mimo společnost Ewopharma, spol. s r. o.

V případě, že je Ewopharma, spol. s r. o. povinna řídit se požadavky týkajícími se reportování poskytnutých plnění zdravotnickým odborníkům, např. v rámci transparentní spolupráce, bude Ewopharma, spol. s r. o. Vaše osobní údaje, které je nutné reportovat, uchovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pokud jsou osobní údaje jakékoli povahy převedeny mimo společnost Ewopharma, spol. s r. o., Ewopharma, spol. s r.o. přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila řádnou ochranu podle platných právních předpisů na ochranu soukromí. Pokud Ewopharma, spol. s r. o. převede osobní údaje mimo Evropský Hospodářský Prostor (EHP), zajistí, aby příjemce přijal všechna potřebná opatření v souladu s rozhodnutím Evropské komise. To znamená, že Vaše osobní údaje budou v dané zemi chráněny na stejné úrovni jako v rámci EHP.

Jakékoli osobní údaje shromážděné za účelem dozoru nad bezpečností léčiv budou sdíleny v rámci skupiny Ewopharma nebo s třetími stranami, jako jsou výrobci, držitelé rozhodnutí o registraci výrobku nebo státní autority zabývající se ochranou zdraví, tak jak to vyžaduje legislativa EU a místní právní předpisy týkající se farmakovigilance (bezpečnosti léků).

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vzhledem k tomu, že mezi sebou společnosti patřící do skupiny Ewopharma Group úzce spolupracují, mohou mezi sebou v některých případech sdílet Vaše osobní údaje, zejména prostřednictvím společných databází a systémů.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž externím poskytovatelům služeb. Jedná se např. o IT služby, služby zákazníkům, audit, daňové, právní, účetní a další služby.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny také správním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy, pokud je poskytnutí Vašich osobních údajů těmto orgánům vyžadováno příslušnými právními předpisy.

JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE?
V případě, že jsme osobní údaje získali od Vás na základě Vašeho souhlasu, budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je v souhlasu uvedena.

Pokud jsou osobní údaje získávány a uchovávány proto, že jsou nezbytné k plnění smlouvy, budou uchovávány pouze po dobu trvání smlouvy nebo po jinou dobu stanovenou ve smlouvě.

Pokud jsou osobní údaje získávány za účelem dozoru nad bezpečností léčiv, budou hlášení obsahující osobní údaje uchovávána po dobu stanovenou v právních předpisech EU a místních právních předpisech týkajících se farmakovigilance (bezpečnosti léčiv).  Obvykle budou uchovávána minimálně po dobu 10 let od stažení výrobku z trhu v poslední zemi, kde je produkt obchodován.

Ve všech ostatních případech budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, po dobu nezbytnou k řešení sporů nebo po dobu stanovenou na základě přísných kritérií stanovených v rámci Programu ochrany dat skupiny (Group Data Protection Program). Pro sdělení konkrétních informací ohledně doby uchování osobních údajů nás prosím kontaktujte na info@ewopharma.cz nebo j.jameson@ewopharma.com.

VAŠE PRÁVA
Máte právo na přístup k osobním údajům a právo požadovat potvrzení o tom, že zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje.

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů z našeho systému, jejich omezení nebo opravu. V případě, že uchováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním e-mailu kontaktní osobě, která je uvedena na Vaší žádosti o udělení souhlasu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

V určitých případech (zejména pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu) máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů.

Za určitých okolností můžete využít rovněž práva na přenositelnost osobních údajů (zejména pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z titulu plnění smlouvy nebo pokud jste se zpracováním osobních údajů udělil(a) souhlas).

Všechny žádosti budou posuzovány individuálně.

DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ewopharma, spol. s r.o. od Vás nevyžaduje poskytnutí žádných osobní údajů, které nejsou podle jejího názoru naprosto nezbytné. V případě, že však odmítnete osobní údaje poskytnout, je možné, že s Vámi nebudeme moci navázat jakoukoliv komunikaci. Jednotlivé případy budou řešeny individuálně.

NÁVŠTĚVNÍCI WEBOVÝCH STRÁNEK
Pokud navštívíte webové stránky www.ewopharma.cz, vezměte na vědomí, že používáme službu třetí strany, kterou je Google Analytics, jež shromažďuje standardní internetové informace o protokolu a informace o chování návštěvníků. Kromě přibližného místa (IP adresy) jsou informace shromážděné službou Google Analytics převážně anonymními daty o provozu, jako jsou informace o prohlížeči, informace o zařízení a o jazyku. Neuchováváme další informace, jako je například věk, pohlaví, zájmy nebo bankovní údaje. Shromážděné informace slouží k poskytnutí přehledu o tom, jakým způsobem návštěvníci vstupují na naši webovou stránku a využívají ji. Takové informace využíváme za účelem zlepšení naší služby a zkušenosti uživatelů. Údaje nejsou používány k žádnému dalšímu účelu, jako je například profilování osob, které vstoupí na naše webové stránky.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek, použijeme tyto informace pouze za účelem vyřízení Vašich dotazů/ stížností nebo návrhů. Po vyřízení požadavku budou Vaše osobní údaje smazány.

BEZPEČNOST
Podnikli jsme potřebné kroky k ochraně Vašich osobních údajů prostřednictvím fyzických a/nebo elektronických bezpečnostních opatření vhodných pro ochranu citlivých osobních údajů.

I přestože jsme přijali bezpečnostní opatření, nemůžeme zaručit zabezpečení informací, které zasíláte prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím internetu. Předání osobních údajů prostřednictvím takových sítí provádíte na vlastní nebezpečí, protože žádný internetový přenos není vždy 100% bezpečný nebo bezchybný. Zvláštní pozornost byste měli věnovat rozhodování o tom, jaké informace nám zašlete emailem nebo je zveřejníte na našich webových stránkách.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
Prostřednictvím našich webových stránek můžete vstoupit na webové stránky nebo využít služeb třetích stran. Ewopharma, spol. s r. o. nezodpovídá za ochranu osobních údajů nebo zásady ochrany osobních údajů na jiných webových stránkách. Doporučujeme Vám vyhledat na příslušné webové stránce další informace o zásadách ochrany osobních údajů.

Používáme také stránku na Facebooku týkající se některých našich produktů. Pokud se rozhodnete sdílet informace na Facebooku, budou se tyto sdílené informace řídit zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek. Stránky sociálních sítí s námi mohou sdílet informace a mohou zveřejňovat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek na svých stránkách. Nastavení soukromí si můžete změnit přímo na stránkách  Facebooku.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES SPOLEČNOSTÍ EWOPHARMA
Způsob používání cookies na těchto webových stránkách zjistíte na stránce Zásady používání cookies

PŘEDVOLBY COOKIES
Pro změnu nastavení předvoleb cookies klikněte prosím sem.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST
Pokud se domníváte, že s Vašimi právy není zacházeno spravedlivě a přiměřeně, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.